<img height = "1" width = "1" style = "display: none" src = "https://www.facebook.com/tr?id=802350791059490&ev=PageView&noscript=1" />

Habarlar

“Launca” 2021-nji ýylda bäş esse satuw gazandy

“Launca Medical” -iň daşary ýurtdaky işiniň 2021-nji ýylda bäş esse ösendigini we Launca içerki skanerleriniň ýyllyk gowşurylyşynyň iň çalt depginde ýokarlanýandygyny, önümlerimizi kämilleşdirmek üçin R&D-e maýa goýumlaryny dowam etdirýändigimizi mälim edýäris.Häzirki wagtda 100-den gowrak ýurtda we geljekde diş lukmanlaryna Launca-ny netijeli we täsirli sanly iş akymlaryny getirdik.Usershli ulanyjylarymyza, hyzmatdaşlarymyza we paýdarlarymyza ajaýyp ýyly gazanmaga kömek edenleri üçin sag bolsun aýdýaryn.

Önümiň ösüşi

Baýrakly “Launca” içerki skaner we programma üpjünçiligi möhüm täzelenmelere eýe boldy.Has ösen algoritmlere we şekillendiriş tehnologiýasyna daýanmak bilen, DL-206 seriýaly içerki skanerlerimiz, esasanam ulanylyş aňsatlygy we takyklygy nukdaýnazaryndan skaner işini ep-esli gowulandyrmak üçin doly täzelendi.Şeýle hem, skanirleme prosesini has çalt we has aňsatlaşdyrýan birnäçe AI skaner funksiýasyny taýýarladyk we “All-in-One” duýgur ekrany diş lukmanlarynyň we näsaglaryň aragatnaşyk saklamagyny aňsatlaşdyrýar, hassalaryň bejergini kabul etmegini hasam güýçlendirýär.

Sanly habarlylygy artdyrmak

Dünýä ilatynyň garramagy bilen diş pudagy ösýär.Adamlaryň islegi diňe bir bejergi bilen çäklenmän, ýuwaş-ýuwaşdan amatly, ýokary derejeli, estetiki we çalt bejeriş prosedurasyna çenli ýokarlanýar.Bu has köp diş klinikalaryny sanly görnüşe geçmäge we içerki skanerlere maýa goýmaga itergi berýär - häzirki zaman klinikalary üçin formulalary gazandy.Diş lukmanlarynyň sanlylaşdyrmagy - stomatologiýanyň geljegini kabul etmegi saýlaýandyklaryny gördük.

Pandemiýanyň aşagyndaky arassaçylyk

2021-nji ýylda Coronavirus dünýädäki adamlaryň durmuşynyň ähli taraplaryna täsir etmegini dowam etdirýär.Hususan-da, diş amallary wagtynda näsaglar bilen ýakyn aragatnaşyk sebäpli diş saglygy hünärmenleri töwekgelçilik edip bilerler.Geçirilen gözlegler, diş täsirlerinde ýokary derejede hapalanma bardygyny görkezdi, sebäbi näsaglardan suwuklyklary diş täsirlerinde tapyp bolýar.Diş täsirlerini aýtmaly däl, adatça diş laboratoriýalaryna ýetmek üçin birnäçe wagt gerek.

Şeýle-de bolsa, içerki skanerler bilen sanly iş akymy adaty iş prosesi bilen deňeşdirilende ädimleri we iş wagtyny gysgaldýar.Diş tehnikasy, içerki skaner tarapyndan hakyky wagtda ýazylan adaty STL faýllaryny alýar we adam çäklendirilen gatyşmagy bilen protez dikeldişini taslamak we ýasamak üçin CAD / CAM tehnologiýasyny ulanýar.Şonuň üçin hassalar sanly klinika has ýykgyn edýärler.

2022-nji ýylda Launca ösmegini dowam etdirer we içerki skanerleriň täze neslini çykarmagy meýilleşdirýär, şonuň üçin üns beriň!


Iş wagty: -20anwar-21-2022
form_back_icon
ÜSTÜNLIK