<img height = "1" width = "1" style = "display: none" src = "https://www.facebook.com/tr?id=802350791059490&ev=PageView&noscript=1" />

Habarlar

“Launca Medical” 2022-nji ýylda CDS Midwinter duşuşygynda ABŞ-da resmi çykyş eder

“Launca Medical” şu ýyl Çikago Midwinter duşuşygynda ABŞ-nyň resmi ilkinji çykyşyny yglan etmekden hoşal, bu çäre 24-nji fewraldan 26-njy fewral aralygynda geçiriler.Ilkinji “Launca” stendi Çikagodaky “Makkormik Pleýs West” binasynyň 5034-nji jaýynda bolar, şeýle hem Çikagodaky Hyatt Regency LMT laboratoriýa güni ýygnagynda stendimiz bar.

“Launca Medical Device Technology Co., Ltd.” (Launca) sanly stomatologiýada innowasion skaner çözgütleriniň öňdebaryjy üpjünçisidir.Doktor Jian Lu, (PhD, Kaliforniýa Tehnologiýa Instituty, ABŞ) tarapyndan döredilen Launca, 8 ýyldan gowrak wagt bäri özüne mahsus 3D şekillendiriş tehnologiýasy esasynda içerki skaner ulgamyny ösdürmäge ünsi jemledi we bir topar üstünlikli işe başladyk. 2015-nji ýylda DL-100, 2018-nji ýylda DL-150, 2019-njy ýylda DL-202 we 2020-nji ýylda DL-206 ýaly dünýä bazaryna içerki skanerler. Diş amallary, stomatologiýa barlaghanalary we ygtyýarlylar üçin ileri tutulýan global hyzmatdaş bolandygymyza buýsanýarys. 100-den gowrak ýurtda paýlaýjylar.Biziň gözýetimimiz, bütin dünýäde diş hyzmatlarynyň netijeliligini, hilini we hassalaryň rahatlygyny ýokarlandyrmak üçin öňdebaryjy içerki skaner çözgütlerini döretmekdir.

Pandemiýa sebäpli Launca lukmançylyk işgärleri CDS ýygnagyna gatnaşmazlar we distribýutorymyzy bu diş sergisine gatnaşar.“ProDigital Dental” “Launca Medical” -iň paýlaýjysy, olaryň topary New Albany IN-daky ofislerinden daşarda hünär goldawyny we diler satuwyny hödürlär.

Bu ýygnakda dilerlik we strategiki hyzmatdaş mümkinçilikleri göz öňünde tutulýar.Showhli sergi satuwlaryny, wakadan ozal biziň bilen şertnama baglaşan we şertnama baglaşan dilerlerimize ýüz tutarys.

Stomatologiýada iň çalt, iň takyk we ýönekeýleşdirilen skaner çözgütlerinden biri bolan Demirgazyk Amerikany skan tehnologiýasyndaky iň täze sergini görkezmäge we görkezmäge begenýäris.

“Launca” 36 aý mugt goldaw we täzelenmeler bilen bahasy doly açyk ulgam.“Awto-kalibrlenen”, hiç haçan el bilen düzedişleri talap etmeýär.Deňi-taýy bolmadyk okuw we IT goldawy bilen gutujy skaner çözgüdi.

Täze skaner ýa-da sanly stomatologiýa boýunça ilkinji tejribäňizi gözleýän bolsaňyz, bize baryp görüň we Launca skaner tehnologiýasyny ilkinji gezek synap görüň!Duşuşykda hassany göni gözden geçireris we esasy ýygnakda we LMT laboratoriýa gününde stendde ulanmagyňyz üçin saýtda göçme we araba çözgüt modellerimizi ulanarys.

Çikagoda görüşeris!2022-nji ýylda we ondan soňky döwürde siziň bilen hyzmatdaşlyga begenýäris!


Iş wagty: Fewral-08-2022
form_back_icon
ÜSTÜNLIK